کتاب تسخیر افتاب و زهره

نوع : pdf

 تعداد صفحات :۳۱

تعداد جلد : ۱

ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ی‌گ‍وی‍د “م‍دت‍ه‍ا در ف‍ن‍ون‌ ت‍س‍خ‍ی‍رات‌ ک‍واک‍ب‌ و ت‍س‍خ‍ی‍رات‌ ج‍ن‌ و ان‍س‌ و ع‍ل‍م‌ ح‍ب‌ و ب‍غ‍ض‌ م‍ش‍ق‍ت‌ ک‍ش‍ی‍دم‌ و ب‍خ‍اص‍ی‍ت‌ ه‍ر ی‍ک‍ی‌ رس‍ی‍دم‌ و ای‍ن‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر را ن‍وش‍ت‍م‌ ت‍ا ب‍ه‍رک‍س‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رس‍د ت‍ا ای‍ن‌ ض‍ع‍ی‍ف‌ را ب‍دع‍اآ خ‍ی‍ر ی‍اد دارن‍د” ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ش‍رح‌ ت‍س‍خ‍ی‍ر آف‍ت‍اب‍س‍ت‌ و م‍ی‌گ‍وی‍د ش‍خ‍ص‌ چ‍ه‌ ب‍ای‍د ک‍ن‍د و چ‍ه‌ ری‍اض‍ت‍ه‍ا ب‍ای‍د ب‍ک‍ش‍د ت‍ا ب‍ر ت‍س‍خ‍ی‍ر آف‍ت‍اب‌ م‍وف‍ق‌ آی‍د. از ب‍رگ‌ ۱۳ ت‍س‍خ‍ی‍ر زه‍ره‌ ن‍گ‍ارن‍ده‌ م‍ی‌آی‍د ب‍ر ه‍م‍ان‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ک‍ه‌ در ت‍س‍خ‍ی‍ر آف‍ت‍اب‌ آم‍د..
تعدادی از صفحات کتاب تسخیر افتاب و زهره را میتوانید در زیر مشاهده کنید.

دانلود کتاب تسخیر افتاب و زهره , دانلود رایگان کتاب تسخیر افتاب و زهره , تسخیر زهره و آفتاب , کتاب آموزش تسخیر , انواع آموزش سخیر

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0