کتاب طریق الرمل کشوری

نوع : PDF

نوع نگارش : فارسی

تعداد صفحات : ۲۰۰

تعداد جلد : ۱

فهرست
* آگاهی و فلسفه علم رمل
  * تعریفات و دانستنیهای علم رمل
  * تمرکز و توجه قلبی و نیت راست
  * خود آموزی رمل
  * شمائی از رمل از جنس برنج
  * سطر اول آتشی
  * سطر دوم بادی
  * سطر سوم آبی
  * سطر چهارم خاکی
  * معنی و مفهوم خانه های رمل
  * آگاهی از اشکال و رمل و نام و کارائی آنها
  * نام اشکال و منازل منسوب به آنها در رمل
  * نام اشکال رمل و سیر نقطه و کیفیت سعد و نحس اشکال
  * روش استفاده از دانه های شن برای بدست آوردن شکلهای رمل
  * روش استفاده از تسبیح برای بدست آوردن شکلهای رمل
  * روش استفاده از ریختن نقطه برای بدست آوردن شکلهای رمل
  * روش استفاده از تسبیح برای بدست آوردن شکلهای رمل
  * کبسه رمل و صفحه رمل
  * معنی و مفهوم خانه طالع در رمل
  * معنی و مفهوم خانه بیت المال در رمل
  * معنی و مفهوم خانه بیت الاقارب در رمل
  * معنی و مفهوم خانه بیت اولاد در رمل
  * معنی و مفهوم خانه بیت الاب در رمل
  * معنی و مفهوم خانه الخوف و الموت در رمل
  * معنی و مفهوم خانه بیت الفراش در رمل
  * معنی و مفهوم خانه بیت السعادت در رمل
  * معنی و مفهوم خانه شواهد در رمل
  * معنی و مفهوم خانه بیت المیزان در رمل
  * نام اشکال و منازل منسوب به آنها
  * جدول عناصر نقطه های رمل در خانه های مختلف رمل
  * نظرات و مناظرات نجومی در علم رمل
  * قاضی الرمل یا میزان الرمل و خانه ۱۵ زایجه
  * لسان الامر و خانه ۱۶ گانه رمل
  * لسان الامر شکل خارج باشد و سعد
  * لسان الامر شکل خارج باشد و نحس
  * خانه دو عتبه الداخل
  * خانه سوم بیاض
  * خانه پنجم عتبه الخارجه
  * خانه هفتم انکیس
  * خانه هشتم نصره الخارج
  * خانه عقله
  * خانه اجتماع
  * خانه یازدهم نصره الداخل
  * خانه دوازده هم طریق
  * خانه سیزدهم قبض الخارج
  * خانه چهارده هم جماعت
  * خانه پانزده هم قبض الداخل
  * خانه شانزده هم فرح یا جودله
  * نمایش اعداد از یک تا شانزده و رمز ابدح آن
  * قرار گرفتن اشکال رمل در خانه های شانزده گانه
  * لحیان در ۱۶ خانه
  * عتبه الداخل در ۱۶ خانه
  * بیاض در ۱۶ خانه
  * نظر مقارنه
  * نظر تسد یس
  * نظر تربیع
  * نظر تثلیث
  * نظر مقابله
  * اشکال طالب و مطلوب در جداول رمل
  * سرّ نقطه و سرّ خانه های رمل
  * قوت و ضعف خانه ها در رمل
  * خانه اول مربوط به امهات
  * خانه دوم مربوط به بنات
  * ضرب در خانه های رمل
  * خانه امهات
  * خانه بنات
  * خانه متولدات
  * چقدر از عمر مانده
  * شخص در خانه است یا نه
  * دانستن احوال هر روز
  * آیا سحر و جادو و طلسم واقع شده است یا نه (یعنی کسی را سحر و جادو
    کرده اند یا نه)
  * قواعد جزئیه رمل اشکالی
  * قدوم غائب
  * حکم بیمار
  * استخراج دفینه و گنج
  * بد و نیک عمل مورد نظر استخاره
  * راست یا دروغ بودن یک خبر
  * مال مسروقه بدست آید یا نه
  * پیدا شدن سارق
  * تعداد سارقین
  * سارق و دزد از آشنایان هست یا از غریبه
  * واقعیت نگاح
  * قوت و ضعف خانه های رمل
  * طریق پیدا کردن اسم کسی یا چیزی با رمل
  * اشکال شمایل و قیافه و رنگ و طمع
  * جدول رمل ایام هفته
  * تعیین اعداد در خانه های رمل و جداول آن
  * فروخته شدن جنس
  * آیا این خانم سقط جنین می کند یا نه
  * وجود دفینه در این مکان آیا هست یا نه
  * زلزله می آید یا نه
  * طریقه استخراج جواب در علم رمل
  * تشخیص اینکه در محل دفینه وجود دارد یا خیر
  * و صدها مطالب آموزشی راجع به علم رمل….
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0